Afspraken en regels

Afspraken en regels

Op school zijn dagelijks veel verschillende leerkrachten en leerlingen aanwezig. Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn afspraken en regels nodig. Op deze pagina vindt u de belangrijkste.

Ziekmelden

Als uw kind later of helemaal niet naar school komt, verwachten we daarover tussen 8.00 en 09.00 uur bericht via (010) 204 15 15. Dat is belangrijk omdat we dan weten waar uw kind is. U licht zelf het vervoerbedrijf in dat de leerling niet gehaald hoeft te worden. Als de leerling een besmettelijke ziekte heeft, is het belangrijk dit te vermelden. Wanneer uw kind een tandarts of dokter bezoekt, wordt uw kind de rest van de dag op school verwacht.

Uw kind ziek melden via Schoudercom mag ook.

Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

De leerplichtwet geeft aan dat de schoolleiding beperkte mogelijkheden heeft om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Een verlofaanvraag doet u schriftelijk bij de schoolleiding. Dit kunt u alleen doen om de volgende redenen.

 • Bij vervulling van plichten voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging (u hoeft geen toestemming te vragen, maar wij vragen u dit twee dagen van tevoren melden).
 • Aard van het beroep van (één van) de ouders.
  Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het gezin niet tenminste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door het management van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring.
 • Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden, begrafenis van bloedverwanten, huwelijk van familie in de eerste en tweede graad, verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding. Dit verlof kan voor ten hoogste tien dagen per jaar verleend worden. U moet hiervoor een formulier invullen.

 

Wilt u gebruik maken van extra verlof? Vraag dit dan acht weken van tevoren aan bij de schoolleiding.

 

Buiten de hier aangegeven kaders is de leerplichtwet een wet van bijzonder strafrecht en moet de schoolleiding bij verzuim melding maken bij de leerplichtambtenaar. Uitzonderlijke bepalingen voor jonge kinderen, bepalingen bij schorsing en vanzelfsprekende gevallen als ziekteverlof laten we hier buiten beschouwing. Voor het aanvragen van verlof buiten de vakantieperiodes dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school.

 

Vanaf januari 2017 melden wij verzuim digitaal via het verzuimregister. Wij melden daarin:

 

 • Relatief verzuim: De leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is doen wij een nieuwe melding.
 • Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
 • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

Sociale veiligheid en pestprotocol

 • De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie in de maatschappij. Deze voorbereiding dient te gebeuren op een plek waar leerlingen zich fysiek, psychisch en sociaal veilig kunnen voelen en waar ze, afgestemd op de onderwijsbehoeften, uitgedaagd worden om te leren en ontwikkelen. Dit doen wij onder andere door structuur aan te brengen en duidelijke regels te stellen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de schoolregels.

De school kent maar 3 regels:

 • Ik zorg goed voor mijzelf,
 • Ik zorg goed voor de ander,
 • Ik zorg goed voor de spullen.

Met deze 3 regels kan ieder gedrag van de leerling hieraan getoetst worden.

 

Van iedere leerling verwachten dat deze aanspreekbaar is op het gedrag. Soms moet de leerling hier eerst rustig voor worden. Als dat nodig is gebeurt dit buiten de klas.

 

De sociale veiligheid wordt gemonitord middels het cliëntervaringsonderzoek en de Scol. Het cliëntervaringsonderzoek wordt afgenomen onder ouders, leerlingen en medewerkers. De Scol vormt het monitoringssysteem voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden van uw kind en veiligheid in de klas.

 

Op iedere school is een veiligheidscoördinator en een aanspreekpersoon pesten aanwezig. Zij verzorgen de verder invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid en anti-pestbeleid op de school.

Veiligheidscoördinator: Frans de Groot.

Onze school wil een veilige en prettige omgeving bieden waarin kinderen zich thuis voelen. Om te komen tot respectvolle en sociaal aanvaardbare omgang met elkaar worden er regels afgesproken. Er wordt klassikaal aandacht besteed aan dit onderwerp. Als ouders signalen krijgen van structureel pesten van hun kind, ondanks onze zorgvuldige observaties, willen wij dat altijd horen. Gelukkig hebben wij niet vaak te maken met pesten. Zodra wij merken dat een kind wordt gepest of zelf pest, nemen wij direct contact op met de ouders om dit te bespreken.

Aanspreekpersoon bij pesten: Monique van Lavieren

 

Lees hier het pestprotocol

Medicatieprotocol

Regelmatig vragen ouders ons om medicijnen toe te dienen aan leerlingen tijdens een schooldag. Wij hebben hier richtlijnen voor opgesteld.

 

 • De school dient alleen medicijnen toe die zijn voorgeschreven door een arts (kinderarts/psychiater).
 • Ouders dienen schriftelijk een verzoek in bij de school. Het formulier kunt u opvragen bij de school. Op deze verklaring geven de ouders aan op welke tijdstippen de leerkracht de medicijnen moet geven. Bij de ouders ligt de verantwoordelijkheid om de school van de juiste informatie over medicijngebruik te voorzien. Dit dient ook duidelijk zichtbaar te zijn op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter (naam leerling/toedieningsvoorschrift, naam arts). Zonder ondertekende verklaring dient de school geen medicijnen toe.
 • De ouder zorgt voor tijdige aanlevering van de medicijnen.
 • De leerkracht controleert het opschrift van het etiket op de medicijnen en zorgt voor inname.
 • De school dient alleen medicijnen toe die via de mond moeten worden ingenomen. Bij een verzoek om medicijnen anaal of via injecties toe te dienen, vindt overleg plaats met het management van de school. Wij kijken dan welke oplossingen er zijn.
 • Bij hoofdpijnklachten dient de school geen paracetamol toe. Wij verzoeken ouders om de leerling op te halen. Dit is het advies van de schoolarts in verband met risico’s op een allergische reactie en aansprakelijkheid.
 • Bij een (tijdelijke) levensbedreigende situatie bellen wij altijd 112. De hulpverlener van 112 bepaalt welke acties de school moet of mag nemen. Hij bepaalt ook of een ambulance nodig is. Het management van de school wordt altijd op de hoogte gebracht als 112 wordt gebeld.

 

 

Hier downloadt u het formulier:

Ouders dienen schriftelijk een verzoek in bij de school. Het formulier kunt u opvragen bij de school (u kunt het formulier ook hieronder downloaden).

Mobieltjes

Wij begrijpen dat (oudere) leerlingen een mobieltje op zak hebben als ze bijvoorbeeld met de fiets naar school komen. Regel is dat het mobieltje uitgaat zodra leerlingen op school komen. Tijdens de pauze mag het mobieltje niet mee naar buiten. Het is op eigen risico om een mobiel mee naar school te nemen. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing en/of vernieling.

Soms is er sprake van het delen van vervelende soms kwetsende berichten op sociale media. Dit gebeurt vaak buiten de school(tijd), maar zorgt wel voor onrust op school. De school leert leerlingen dat wat je in het “gewone leven”, niet doet, je ook niet in de “digitale wereld” doet. Wanneer er sprake is van vervelende berichten bespreken wij dit in de klas. Wanneer dit niet helpt, worden vervelende berichten doorgestuurd naar de ouder(s) van het kind die deze berichten heeft gemaakt, met het verzoek om ervoor te zorgen dat het kind (ook buiten school(tijd)) dit niet meer doet. We verwachten van ouders dat ze hieraan mee werken.

Rookbeleid

In de school en op het schoolplein is het verboden te roken.

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling. We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem allereerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht over algemene schoolzaken dan bespreekt u deze met de schooldirecteur. Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met één van onze vertrouwenspersonen. Deze probeert in een gesprek met de betrokkenen opnieuw een oplossing te zoeken. De vertrouwenspersonen bij de Auris Dr. M. Polanoschool zijn Monique van Lavieren en Jan Markensteyn. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (010) 204 15 15.

 

Wilt u een van onze vertrouwenspersonen spreken, maak dan een telefonische afspraak.

 

Is het probleem te groot of te complex om in een gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Auris Groep. Meer informatie hierover leest u op de Auris website.

 

Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling
Auris werkt volgens een eigen meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze is opgesteld op basis van het model dat beschikbaar is vanuit de Ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode bestaat uit een 5-stappenplan waarin staat wat een leerkracht/professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Incidenten, Schorsing of verwijdering

Wanneer een leerling erg boos is, ook na veel herhaling niet bereid is om aan het werk te gaan, moet deze de klas verlaten om op een andere plek weer rustig te worden. Wanneer een leerling weigert de klas te verlaten, wordt ouders gevraagd om de leerling op te komen halen. Dan is ook een gesprek met ouders en leerling nodig om afspraken hierover te maken.

In bijzondere situaties kunnen wij een leerling schorsen. Afhankelijk van het voorval bepaalt de directie in overleg met de teamleider of de leerling geschorst wordt. De duur van de schorsing kan variëren van een dag tot maximaal een week. Wij informeren de ouders, de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar over de schorsing en de maatregelen die hierop volgen. Daarna bespreken wij met de ouders en eventueel de leerling welke stappen we ondernemen om herhaling te voorkomen. Bij dit gesprek zijn de leerkracht, een gedragsdeskundige, een lid van de Commissie van Leerlingzorg en/of een lid van het managementteam aanwezig. Van het gesprek maken wij een verslag. Dit sturen wij op naar ouders en bewaren wij in het leerlingdossier. Als wij overgaan tot verwijdering van de leerling, dan zijn wij verplicht een andere school voor de leerling te vinden. Lukt dit niet binnen acht weken, dan verwijzen wij de leerling naar Bureau Leerplicht. Ouders kunnen binnen vier weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.

Incidenten registratie

Wanneer er op school een incident plaats vindt, wordt dit bij de centrale dienst gemeld. De bedoeling is om van de incidenten te leren en deze zoveel als mogelijk te voorkomen.

Voorbeelden van incidenten zijn ernstige ruzies waarbij ernstig lichamelijk en/of verbaal geweld wordt gebruikt. Ernstig verbaal geweld van leerlingen of ouders naar personeel. Het kan ook een ongeluk(je) zijn waarbij meer dan een pleister of iets dergelijks nodig is.

Als regel hanteren dat wanneer wij het nodig vinden om ouders op de hoogte te stellen van iets dergelijks, wij dit een incident vinden die gemeld moet worden.

Zieke medewerkers

Wanneer uw kind op school is en de leerkracht ziek is, dan zorgen wij ervoor dat er die dag vervanging is. Dit kan een andere leerkracht of een onderwijsassistent zijn.

 

De school zal ook in andere gevallen haar best doen om vervanging te regelen. In uitzonderlijke gevallen lukt dit niet. In dat geval zal u gevraagd worden uw kind thuis te houden. Daarbij is er de mogelijkheid om samen met ouders te kijken of er een oplossing is, wanneer ouders geen enkele mogelijkheid zien om het kind op te vangen.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.