Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u alle praktische informatie van onze school. Heeft u alsnog vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Leerlingdossier

Van uw kind is een dossier aanwezig. Het dossier is alleen toegankelijk voor medewerkers van de school die met de leerling werken, de schoolleiding en de inspectie. U heeft inzagerecht in het dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de schoolleiding. Gegevens over uw kind geven we alleen aan derden na uw schriftelijke toestemming.

 

Wij werken volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. In het vrijstellingsbesluit hebben wij vrijstelling gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens op basis van wettelijke doelstellingen voor het onderwijs. Bij verwerking van gegevens die niet onder het vrijstellingsbesluit zijn opgenomen vragen wij altijd toestemming aan u als ouder en beperken wij ons enkel tot de gegevens die nodig zijn om het doel te bereiken.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt u ieder jaar een vrijwillige bijdrage. De hoogte van de bijdrage vindt u op de website van de school (onze school/medezeggenschap/ouderraad). We organiseren daarmee leuke activiteiten voor de kinderen, zoals cadeautjes voor Sinterklaas, het kerstfeest, materiaal voor musicals, excursies en nog veel meer. De bijdrage is erg welkom, maar niet verplicht. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u bericht over de hoogte van de bijdrage, de activiteiten die daarmee ondernomen worden en de wijze van betaling. Heeft u vragen over het voldoen van de vrijwillige bijdrage, neem dan contact op met de school.

Schoolfotograaf

Eén keer per jaar komt de schoolfotograaf. Er wordt dan altijd een portretfoto en een groepsfoto gemaakt. U kunt deze foto’s bestellen.

Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van verlof buiten de vakantieperiodes dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie van onze school. Zie voor meer informatie Afspraken en regels.

Tolken aanvragen

Tolkuren voor privé gelegenheden kunt u aanvragen bij Tolkcontact. Dit worden de leefuren genoemd. Alle kinderen met een auditieve beperking krijgen 30 uren per jaar toegekend. Het is belangrijk voor het kind om de beschikking te hebben over tolkuren. Zo kan het kind via de ouders een tolk aanvragen voor bij een theatervoorstelling, doktersbezoek, familie-uitje, sportvereniging enzovoorts zodat het kind de gesproken taal kan volgen via de tolk.
De tolkuren die u bij Tolkcontact aanvraagt kunnen niet voor werk of studie gebruikt worden. Daarvoor moet u tolkuren aanvragen bij het UWV.

 

Ga naar de website van Tolkcontact

 

Ga naar de website van Menzis

 

Ga naar de website van UWV

Schoolarts en KNO-arts

Een schoolarts is regelmatig op school aanwezig. Deze kan leerlingen onderzoeken op verzoek van school en ouders en adviseren bij medische vragen of doorverwijzen naar de eigen huisarts. Voor een onderzoek door de schoolarts krijgen ouders altijd een uitnodiging. Enkele malen per jaar komt de keel-, neus-, oorarts op school. Deze controleert de medische toestand van de oren. Dit is dan op verzoek van de leerkrachten en/of ouders.

Taxi

Als uw kind in de directe omgeving van de school woont, kunt u zelf uw kind naar school brengen. Als u verder weg woont dan zes kilometer, kunt u vervoer aanvragen. Dit doet u bij de afdeling Onderwijs van de gemeente waar u woont. Dit moet u elk jaar opnieuw doen. De gemeente beslist of u dit vervoer toegewezen krijgt. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de administratie.

Bereikbaarheid van de ouders

Het is belangrijk dat we u in noodgevallen kunnen bereiken. Wij vragen u dan ook om een ‘noodnummer’ op te geven.

Overblijven

Alle leerlingen eten tussen de middag op school.

Handige links

FODOK
De FODOK­ is er voor ouders van dove kinderen, of die kinderen nou jong zijn of al ouder, een cochleair implantaat hebben of niet, wel of niet een extra handicap hebben. Het maakt ook niet uit of een kind ernstig slechthorend wordt genoemd of doof: als een kind zonder hulpmiddelen zo weinig hoort dat het volgen van gesproken taal een probleem is, is extra steun nodig.

 

Siméa
De naam Siméa betekent elkaar verstaan. Siméa richt zich op onderwijs, begeleiding en zorg aan kinderen en volwassenen die doof zijn, slechthorend zijn en/of ernstige taal-/spraakmoeilijkheden hebben. Siméa verbindt de professionals en organisaties met elkaar, zoals Auris met Kentalis.

 

FOSS 
De FOSS is de Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden.

 

MEE
Ieder mens wil prettig kunnen leven. MEE staat klaar met raad en daad zodat mensen met een beperking of een chronische aandoening net zo onbeperkt kunnen leven als anderen. Wij doen dat snel, gestructureerd en met persoonlijke aandacht. Zo helpen wij drempels weg te nemen. MEE is onafhankelijk en kijkt alleen naar het belang van de klant. Iedereen kan bij MEE terecht zonder verwijsbrief of indicatie. Onze dienstverlening is gratis.

 

Informatie en nieuws voor doven en slechthorenden.

 

Tolknet
Communicatie speelt een belangrijke rol in het leven van alle mensen. Doven en slechthorenden ondervinden regelmatig hinder in hun dagelijkse communicatie. Elkaar beter begrijpen door communicatieoplossingen in te zetten, dat is waar Tolknet voor staat.

Kamp en schoolreisjes

Werkweek
Vanaf groep 6 gaan de leerlingen elk jaar op werkweek. De werkweken wisselen per jaar van bestemming.

 

Zomerkamp
Voor sommige leerlingen is een zomervakantie van zes weken te lang. Daarom organiseert de school zomerkampweken voor die leerlingen. Het zomerkamp staat onder leiding van medewerkers van de school.

 

Schoolreisjes
De groepen 0 tot 2 gaan elk jaar gezamenlijk op schoolreis. De groepen 3 en 4 gaan ook elk jaar op schoolreis. Dit gebeurt in het voorjaar, onder schooltijd en in de omgeving van Rotterdam.

 

Excursies
Alle klassen gaan een keer op uitstapje of excursie. Deze horen bij thema’s en projecten van de school. Ze zijn bedoeld om de thema’s een beeld te geven. Zo zijn er lessen in Blijdorp, bij het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie en van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam.

 

Voor deze excursies wordt een NGT tolk meegenomen.