Urentabel en methodieken en methoden

Urentabel en methodieken en methoden

De lesstof in de groep is vergelijkbaar met die van het regulier onderwijs. Wel hebben wij, waar nodig, een aangepast programma. De Auris Dr. M. Polanoschool is een tweetalige school: Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal zijn instructietaal en doeltaal. Klik hieronder op een van de groene balkjes om meer te lezen over een methodiek of methode.

Naast onderstaande vakken hebben we ook nog vakken als schrijven, bewegingsonderwijs, zintuiglijke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, Engels en expressie. Over al deze vakken en hun methoden kunt u de informatie terugvinden in het schoolplan.

Download

 

* Verkeer

Verkeer 6 x 45 minuten onder WO- lessen in twee verkeersthemaweken per jaar

Nederlands

In de groepen 0, 1 en 2 werken we met de methode “Sil”. In groep 0 passen we de doelen aan naar de jonge leeftijdsgroep en kunnen ook materialen van de methode “Puk & Ko” gebruikt worden. Dit doen we aan de hand van spelend leren waarbij wij gebruik van het Leerlingvolgsysteem ‘Mijn Kleutergroep’.

In groep 3 worden de lessen Nederlands vormgegeven vanuit de methode ‘Lijn drie’ in samenspraak met de logopedisten.

In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methode “Taal Actief 4”.

In de Nederlandse taallessen werken we met de methode Taal Actief 4, daarnaast besteden we ook specifieke aandacht aan de mondelinge taalvaardigheid. We hebben aparte (groeps)lessen voor de mondelinge taalvaardigheid.
We werken aan: articulatie, stemgebruik, woordenschat en de ontwikkeling van zinsstructuren. Dit wordt gegeven door groepsleerkrachten en door logopedisten.

Nederlands staat als doeltaal op het lesrooster, net zoals op een reguliere basisschool. Wij besteden echter meer lesuren aan het Nederlands omdat een groot deel van de leerlingen het gesproken Nederlands (nog) niet leeftijdsadequaat is. En verminderd wordt waargenomen als gevolg van de auditieve beperking.
Het Nederlands wordt altijd ondersteund met gebaren (NmG) tijdens de lessen in de klas. Bij logopedie wordt er ook geoefend zonder ondersteuning van gebaren, bijv. tijdens hoortraining. Horende medewerkers dragen zorg voor een kwalitatief hoogwaardig aanbod van het gesproken Nederlands en dove medewerkers voor kwalitatief hoogwaardig aanbod in de Nederlandse gebarentaal (zie meer informatie bij het kopje Nederlandse Gebarentaal).

Solo-apparatuur

Bijna alle leerlingen van de Auris Dr. M. Polanoschool maken gebruik van solo-apparatuur. Dit houdt in dat de leerkracht op bepaalde momenten van de dag een zender draagt die de gesproken taal versterkt en de achtergrondgeluiden dempt. De leerlingen maken gebruik van een ontvanger (in de vorm van een blokje of een neklus) die aan hun gehoorapparatuur is gekoppeld. Als de zender in gebruik is, horen zij de leerkracht boven andere geluiden uit. Op deze manier krijgen zij de aangeboden taal dus versterkt door. Het gevolg hiervan is dat het luisteren makkelijker wordt gemaakt en dat de gegeven uitleg en leerstof beter doorkomt. Dit heeft een positief effect op de concentratie en het leren van de leerlingen. De leerkrachten kiezen bewust welke momenten de leerlingen solo-apparatuur wel of niet gebruiken. De solo-apparatuur heeft vooral een meerwaarde als er in groepjes wordt gewerkt of als er klassikaal instructie wordt gegeven. Wij zetten de solo-apparatuur niet de hele dag in. Dit doen wij omdat wij het belangrijk vinden dat onze leerlingen leren om gericht te luisteren in situaties met omgevingsruis.

De afgelopen jaren hebben wij gebruik gemaakt van de solo-apparatuur (Inspiro) van Phonak. Dit systeem is nu door Phonak vernieuwd (Roger).

Met Lexicon in de weer

Met Woorden in de Weer is een woordenschataanpak. De aanpak richt zich op het aanbieden van een brede en diepe woordkennis van leerlingen met Nederlandse woordenschatachterstand. De aanpak wordt gebruikt bij visualisering van gesprekken door middel van leeslessen, mindmaps, woordvelden en woordmuren. Omdat wij op school niet alleen woorden, maar ook gebaren aanleren, gebruiken wij de term Met Lexicon in de Weer. De aanpak blijft hierin hetzelfde.

Nederlandse Gebarentaal

Om het vak Nederlandse Gebarentaal (NGT) te kunnen geven, hebben we 2 (parttime) vakleerkrachten NGT en 1 (parttime) onderwijsassistent NGT.
Alle leerlingen op onze school krijgen 1,5 uur per week NGT-les. Indien nodig kunnen leerlingen extra NGT krijgen van de vakleerkrachten. Dit doen wij wanneer een leerling net nieuw op onze school is of wanneer blijkt dat de NGT-ontwikkeling ernstig achterblijft.

Daarnaast hebben we D/SH-groepsleerkrachten en D/SH-assistenten op school die zeer vaardig zijn in NGT en NGT als eerste taal gebruiken. We hebben ook een groep horende medewerkers die op hoog niveau vaardig zijn in NGT. Al deze collega’s gebruiken het NGT als instructietaal bij andere lessen. Ook deze leerkrachten bieden een kwalitatief hoogwaardig NGT-aanbod aan onze leerlingen.

Hierin spelen ook dove stagiaires een belangrijke rol en stagiaires van de Hogeschool Utrecht met de opleiding tot NGT-docent.

CIDS

De afkorting CIDS staat voor Culturele Vorming en Identiteit voor Doven en Slechthorenden. Dit is een methode die ontwikkeld is door de landelijke expertisegroep ‘Sprong Vooruit’.

De lessen CIDS worden gegeven in de groepen 3 t/m 8 tijdens de lesuren NGT. In de groepen 0 t/m 2 worden er geen officiële lessen CIDS gegeven. Wel wordt er aandacht besteed aan omgang met hoorapparatuur en bewustwording van de hoor(on)mogelijkheden van de leerlingen.

Lezen

Om de leesvaardigheid te bevorderen, starten wij in de kleutergroepen met het leesonderwijs. Hiervoor gebruiken we een specifieke voor D/SH-leerlingen ontwikkelde methode “Lees en Beslis”. Met name het verklanken van letters, opbouw van de woorden en de leeswoordenschat vergen extra aandacht en tijd.

Vanaf groep 3 gebruiken we de methoden “Lijn drie”, “Nieuwsbegrip” en “Taal actief 4”. Welke methode wordt gebruikt is afhankelijk van de auditieve vaardigheden van de leerling en de mondelinge woordenschat. Ook gebruiken we het computerprogramma “Leeskilometers” dat speciaal ontwikkeld is om leesmotivatie van D/SH leerlingen te vergroten.

Rekenen

In de onderbouw maken wij gebruik van spelend leren. Dit houdt in dat het vak ‘rekenen’ wordt aangeboden tijdens spelsituaties of in de hoeken. Wij gebruiken hierbij het Leerlingvolgsysteem ‘Mijn Kleutergroep’.
Voor de midden- en bovenbouw gebruiken wij de methode “Wereld in getallen 5”.