Urentabel en methodieken en methoden

Urentabel en methodieken en methoden

De lesstof in de groep is vergelijkbaar met die van het regulier onderwijs. Wel hebben wij, waar nodig, een aangepast programma. De Auris Dr. M. Polanoschool is een tweetalige school: Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal zijn instructietaal en doeltaal. Klik hieronder op een van de groene balkjes om meer te lezen over een methodiek of methode.

Naast onderstaande vakken hebben we ook nog vakken als schrijven, bewegingsonderwijs, zintuiglijke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, Engels en expressie. Over al deze vakken en hun methoden kunt u de informatie terugvinden in het schoolplan.

Download

 

* Verkeer

Verkeer 6 x 45 minuten onder WO- lessen in twee verkeersthemaweken per jaar

Nederlands

In de groepen 0, 1 en 2 werken we met de methode “Sil”. In groep 0 passen we de doelen aan naar de jonge leeftijdsgroep en kunnen ook materialen van de methode “Puk & Ko” gebruikt worden.

In groep 3 worden de lessen Nederlands vormgegeven vanuit het Werkplan Nederlands, in samenspraak met de logopedisten, en worden de lessen Nederlands gekoppeld aan de leeslessen. Ook wordt er gebruik gemaakt van de specifiek voor D/SH-leerlingen aangepaste versie van ‘Taal op Maat’. Deze versie is aangepast door de landelijke expertisegroep “Sprong Vooruit”.

In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methode “Taal Actief 4”.

De kinderen met een uitstroomprofiel onder minimum werken met de specifiek voor D/SH-leerlingen aangepaste versie van ‘Taal op Maat’. Deze versie is aangepast door de landelijke expertisegroep “Sprong Vooruit”.

 

In de Nederlandse taallessen werken we met de methode Taal op Maat of Taal Actief 4, daarnaast besteden we ook specifieke aandacht aan de mondelinge taalvaardigheid. We hebben aparte (groeps)lessen voor de mondelinge taalvaardigheid. Daarin werken we aan de articulatie, stemgebruik, woordenschat en de ontwikkeling van zinsstructuren. Dit gebeurt zowel door de groepsleerkrachten als door de logopedisten.

 

Nederlands staat als doeltaal op het lesrooster, net zoals op een reguliere basisschool. Wij besteden hier echter meer lesuren aan omdat voor een groot deel van de leerlingen het gesproken Nederlands nog niet op leeftijdsniveau is en verminderd wordt waargenomen als gevolg van de auditieve beperking. Het Nederlands wordt altijd ondersteund met gebaren (NmG) tijdens de lessen in de klas. Bij logopedie wordt er soms ook geoefend zonder ondersteuning van gebaren, bijv. tijdens hoortraining. Horende medewerkers dragen zorg voor een kwalitatief hoogwaardig aanbod van het gesproken Nederlands.

 

Solo-apparatuur

Bijna alle leerlingen van de Auris Dr. M. Polanoschool maken gebruik van solo-apparatuur. Dit houdt in dat de leerkracht op bepaalde momenten van de dag een zender draagt die de gesproken taal versterkt en de achtergrondgeluiden dempt. De leerlingen maken gebruik van een ontvanger (in de vorm van een blokje of een neklus) die aan hun gehoorapparatuur is gekoppeld. Als de zender in gebruik is, horen zij de leerkracht boven andere geluiden uit. Op deze manier krijgen zij de aangeboden taal dus versterkt door. Het gevolg hiervan is dat het luisteren makkelijker wordt gemaakt en dat de gegeven uitleg en leerstof beter doorkomt. Dit heeft een positief effect op de concentratie en het leren van de leerlingen. De leerkrachten kiezen de momenten waarop de leerlingen solo-apparatuur wel of niet gebruiken bewust. De solo-apparatuur heeft vooral een meerwaarde als er in groepjes wordt gewerkt of als er klassikaal instructie wordt gegeven. Wij zetten de solo-apparatuur niet de hele dag in, omdat wij het belangrijk vinden dat onze leerlingen ook leren gericht te luisteren in situaties met omgevingsruis.

 

De afgelopen jaren hebben wij gebruik gemaakt van de solo-apparatuur (Inspiro) van Phonak. Dit systeem is nu door Phonak vernieuwd (Roger). Om een goede beslissing te kunnen nemen of de school zal overstappen op dit vernieuwde systeem, voeren wij momenteel een intern onderzoek uit naar de meerwaarde van het gebruik van solo-apparatuur bij ons op school. Als dit onderzoek is afgerond, ontvangt u bericht over het resultaat hiervan.

Met Lexicon in de weer

Met Lexicon in de Weer is gebaseerd op de aanpak van Met Woorden in de Weer (MWidW). MWidW is een speciale aanpak om leerlingen nieuwe woorden te leren. Omdat wij op school niet alleen woorden, maar ook gebaren aan leren, gebruiken wij de term Met Lexicon in de Weer.

De principes van MWidW zijn ook verwerkt in de taalmethode Taal Actief.

Nederlandse Gebarentaal

Om het vak Nederlandse Gebarentaal (NGT) te kunnen geven, hebben we 5 (parttime) vakleerkrachten NGT.  Alle leerlingen op onze school krijgen 1,5 uur per week NGT-les. Indien nodig kunnen leerlingen extra NGT krijgen van de vakleerkrachten, bijv. als een leerling net nieuw op onze school is of wanneer blijkt dat de NGT-ontwikkeling ernstig achterblijft.

Daarnaast hebben we D/SH-groepsleerkrachten en D/SH-assistenten in huis die allen zeer vaardig zijn in NGT en NGT als eerste taal gebruiken. We hebben ook een groep horende medewerkers die op hoog niveau vaardig zijn in NGT. Al deze collega’s mogen NGT als instructietaal gebruiken bij andere lessen en bieden een kwalitatief hoogwaardig NGT-aanbod aan de leerlingen.

Ook dove stagiaires spelen een belangrijke rol. Daarnaast werken er bij ons regelmatig stagiaires van de Hogeschool Utrecht met de opleiding tot NGT-docent.

CIDS

De afkorting CIDS staat voor Culturele Vorming en Identiteit voor Doven en Slechthorenden. Dit is een methode die is ontwikkeld door de landelijke expertisegroep ‘Sprong Vooruit’.

De lessen CIDS worden gegeven in de groepen 3 t/m 8 tijdens de lesuren NGT. In de groepen 0 t/m 2 worden er geen officiële lessen CIDS gegeven maar wordt wel aandacht besteed aan omgang met hoorapparatuur en bewustwording van de hoor(on)mogelijkheden van de leerlingen.

Lezen

Om de leesvaardigheid te bevorderen, starten wij al in de kleutergroepen met het leesonderwijs. Hiervoor gebruiken we een specifieke voor D/SH-leerlingen ontwikkelde methode “Lees en Beslis”. Met name het verklanken van letters en woorden en de opbouw van een leeswoordenschat vergen extra aandacht en tijd.

Vanaf groep 3 gebruiken we de methoden “Leesweg” en “Leespad”. Welke methode wordt gebruikt is afhankelijk van de auditieve vaardigheden van de leerling en de mondelinge woordenschat. Voor de oudere leerlingen gebruiken we “Nieuwsbegrip” en “Leesweg”. Ook gebruiken we het computerprogramma “Leeskilometers” dat speciaal ontwikkeld is om leesmotivatie van D/SH leerlingen te vergroten.

Rekenen

Voor dit vak gebruiken wij de methode “Wereld in getallen”.