Urentabel en methodieken en methoden

Urentabel en methodieken en methoden

De lesstof in de groep is vergelijkbaar met die van het regulier onderwijs. Wel hebben wij, waar nodig, een aangepast programma. De Auris Dr. M. Polanoschool is een tweetalige school: Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal zijn instructietaal en doeltaal. Klik hieronder op een van de groene balkjes om meer te lezen over een methodiek of methode.

Naast onderstaande vakken hebben we ook nog vakken als schrijven, bewegingsonderwijs, zintuiglijke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, Engels en expressie. Over al deze vakken en hun methoden kunt u de informatie terugvinden in het schoolplan.

Download

*Engels

  • Leerlingen met een gevorderd uitstroomperspectief die voor de alle vakken op niveau zijn, krijgen in groep 7 en 8 per week 30 minuten Engels.
  • Leerlingen die niet beschikken over een mondelinge taalvaardigheid Nederlands en niet kunnen lezen (en dus feitelijk eentalig in de NGT zijn), krijgen geen Engels.
  • Leerlingen met uitstroombestemming Praktijk krijgen geen Engels.
    Alle andere leerlingen krijgen in groep 8 een half uur Engels; na het afnemen van de Cito-toetsen en de methodegebonden toetsen krijgen zij een uur per week Engels.

Voor groepen/leerlingen die Engels krijgen, is een aanpassing van de urentabel nodig

** Verkeer

Verkeer 6 x 45 minuten onder WO- lessen in twee verkeersthemaweken per jaar

Nederlands

In de onderbouwgroepen gebruiken we de reguliere “Puk & Ko”. Voor de groepen 1 en 2 zowel de reguliere als de voor de dove en slechthorende leerlingen aanpaste methode “Ik & Ko”. In de andere groepen gebruiken we “Taal op Maat”. In de groepen met slechthorende leerlingen is dat meestal de reguliere methode, in de andere groepen werken we met de speciaal voor dove leerlingen aangepaste versie. Deze versie is aangepast door de landelijke expertisegroep “Sprong Vooruit”.

 

In de Nederlandse taallessen werken we met de methode Taal op Maat, daarnaast besteden we aandacht aan de mondelinge taalvaardigheid. Ook hebben we aparte lessen voor de mondelinge taalvaardigheid. Daarin werken we aan de articulatie, stemgebruik, woordenschat en de ontwikkeling van zinsstructuren. Dit gebeurt zowel door de groepsleerkrachten als door de logopedisten.

 

Solo-apparatuur

Bijna alle leerlingen van de Auris Dr. M. Polanoschool maken gebruik van solo-apparatuur. Dit houdt in dat de leerkracht op bepaalde momenten van de dag een zender draagt die de gesproken taal versterkt en de achtergrondgeluiden dempt. De leerlingen maken gebruik van een ontvanger (in de vorm van een blokje of een neklus) die aan hun gehoorapparatuur is gekoppeld. Als de zender in gebruik is, horen zij de leerkracht boven andere geluiden uit. Op deze manier krijgen zij de aangeboden taal dus versterkt door. Het gevolg hiervan is dat het luisteren makkelijker wordt gemaakt en dat de gegeven uitleg en leerstof beter doorkomt. Dit heeft een positief effect op de concentratie en het leren van de leerlingen. De leerkrachten kiezen de momenten waarop de leerlingen solo-apparatuur wel of niet gebruiken bewust. De solo-apparatuur heeft vooral een meerwaarde als er in groepjes wordt gewerkt of als er klassikaal instructie wordt gegeven. Wij zetten de solo-apparatuur niet de hele dag in, omdat wij het belangrijk vinden dat onze leerlingen ook leren gericht te luisteren in situaties met omgevingsruis.

 

De afgelopen jaren hebben wij gebruik gemaakt van de solo-apparatuur (Inspiro) van Phonak. Dit systeem is nu door Phonak vernieuwd (Roger). Om een goede beslissing te kunnen nemen of de school zal overstappen op dit vernieuwde systeem, voeren wij momenteel een intern onderzoek uit naar de meerwaarde van het gebruik van solo-apparatuur bij ons op school. Als dit onderzoek is afgerond, ontvangt u bericht over het resultaat hiervan.

Met Lexicon in de weer

Met Lexicon in de Weer is gebaseerd op de aanpak van Met Woorden in de Weer (MWidW). MWidW is een speciale aanpak om leerlingen nieuwe woorden te leren. Omdat wij op school niet alleen woorden, maar ook gebaren aan leren, gebruiken wij de term Met Lexicon in de Weer.

Nederlandse Gebarentaal

Om het vak Nederlandse Gebarentaal (NGT) te kunnen geven, hebben we twee vakleerkrachten, twee dove groepsleerkrachten en vijf dove NGT-assistenten in huis. Ook dove stagiaires spelen een belangrijke rol. Daarnaast werken er bij ons stagiaires van de Hogeschool Utrecht met de opleiding tot NGT-docent.

 

Alle leerlingen op onze school krijgen NGT-lessen. Hoeveel lessen zij krijgen, hangt af van de leerling. Leerlingen met een indicatie “doof” hebben twee maal per week 45 minuten les. Leerlingen met een indicatie “SH” hebben één keer per week 45 minuten les. Leerlingen die – na een aantal jaar onderwijs – heel veel moeite hebben met het Nederlands, krijgen mogelijk meer NGT.

CIDS

Dit staat voor  Culturele vorming en Identiteit voor Doven en Slechthorenden. Dit is een methode die is ontwikkeld door de landelijke expertisegroep ‘Sprong Vooruit’.

Lezen

Om de leesvaardigheid te bevorderen, starten wij al in de kleutergroepen met het leesonderwijs. Met name het verklanken van letters en woorden en de opbouw van een leeswoordenschat vergen extra aandacht en tijd. Vanaf groep 3 gebruiken we de methoden Leesweg en Leespad. Welke methode wordt gebruikt is afhankelijk van de auditieve vaardigheden van de leerling en de mondelinge woordenschat. Voor de oudere leerlingen gebruiken we de methoden “Goed gelezen” , “Nieuwsbegrip” en “Leesweg”. Ook gebruiken we het  computerprogramma “Leeskilometers” dat speciaal ontwikkeld is om leesmotivatie van D/SH leerlingen te vergroten.

Rekenen

Voor dit vak gebruiken wij de methode “Wereld in getallen”.

Wereldoriëntatie

De methode “De Zaken van Zwijsen” wordt hiervoor gebruikt. Alle groepen nemen ook deel aan de educatieve programma’s van Diergaarde Blijdorp (twee keer per jaar) en het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (twee keer per jaar). Daarnaast gebruiken we ook lessen van Schooltv; ‘Huisje, boompje, beestje’ en ‘Nieuws uit de natuur’.