Auris Dr. M. Polanoschool Aurislogo

Overgang naar een andere school

Waar de leerling na de Dr. M. Polanoschool naar school gaat, hangt af van een aantal zaken:

 • De onderwijsbehoefte van de leerling
 • De resultaten van de testen en toetsen van de leerling
 • Factoren die goed zijn voor de leerling en zijn omgeving
 • Factoren die de leerling en zijn omgeving beperken

Wanneer de onderwijsbehoefte buiten het standaard aanbod valt, wordt speciaal voor die leerling een plan gemaakt dat deel uitmaakt van het OPP. 

Tussentijdse schoolverlaters
Wij volgen jaarlijks hoeveel leerlingen onze school tussentijds verlaten en waar zij naartoe gaan. 

In schooljaar 2014-2015 is van de tussentijdse uitstroom 91% van de leerlingen naar regulier onderwijs uitgestroomd. In schooljaar 2015-2016 lag dit percentage op 100%. In schooljaar 2016-2017 lag dit percentage op 78%.

Eindschoolverlaters
Wij volgen jaarlijks waar onze leerlingen uit groep 8 naar toe gaan. Onze ambitie is dat onze leerlingen verder gaan op het voor hen hoogst haalbare niveau. Hierbij kijken wij samen met ouders en leerling welk type school het beste bij hem of haar past. 

In schooljaar 2014-2015 is 25% van de eindschoolverlaters naar een vmbo-richting of hoger uitgestroomd. In schooljaar 2015-2016 lag dit percentage op 33%. In schooljaar 2016-2017 lag dit percentage op 60%.

Het is op de Auris Dr. M. Polanoschool moeilijk om leerstandaarden vast te stellen omdat het om veel variatie gaat in een kleine doelgroep. De variatie betreft onder andere het volgende.

 • De oorzaak van de auditieve beperking: gehoorverlies kan veroorzaakt worden door een grote verscheidenheid van oorzaken en elke daarvan kan specifieke gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een kind.
 • Ernst van de auditieve beperking (door of slechthorendheid).
 • Toegankelijkheid tot taal (gesproken en/of gebarentaal).
 • Voorschoolse opvang.
 • Intelligentie (verbale versus non-verbale intelligentie).
 • Hoorapparaat (conventioneel of CI, 1 of 2 Cis) en dat wat het oplevert.
 • Werk- en leerhouding.
 • Gedrag.
 • Thuissituatie.
 • Bijkomende beperkingen: 40% van de dove en slechthorende kinderen (met een CI) hebben naast hun auditieve beperking een andere beperking (Van Wieringen, 2013; Archbold, 2015). Op de Polanoschool heeft 45% van de leerlingen een syndroom en/of een gediagnosticeerd probleem (bijvoorbeeld SI, ASS, ADHD) en/of een ander probleem (bijvoorbeeld leukemie, slechte thuissituatie, vluchteling, prematuur). Syndroom: 18%; diagnose: 21%; anders 22% (teldatum 29 september 2015).

De variatie in de groep kan voor slechts 50% verklaard worden door factoren als betrokkenheid van ouders of leeftijd van implantatie of de generatie van de processor, voor 50% is onbekend waardoor de variatie ontstaat (Van Wieringen, 2013).

Een ander probleem is de grillige leeftijdsopbouw van de leerlingpopulatie. Er zitten bijvoorbeeld slechts drie leerlingen in groep 7 of het ene jaar zijn er zes dove en drie slechthorende leerlingen in groep 3 en het volgende jaar slechts vier slechthorende leerlingen van wie er twee een MG-indicatie hebben gekregen.

Tot slot is het zo dat de school twee typen van onderwijsaanbod kent; het reguliere aanbod en het praktijkaanbod. In de reguliere groepen kunnen leerlingen zitten in de gevorderde-, basis- of minimum uitstroombestemming. In de praktijkgroepen kunnen de leerlingen zitten in de uitstroombestemming minimum of praktijkroute vso. Het aantal leerlingen per groep is wel heel erg klein om er verantwoorde standaarden voor vast te stellen op basis van toetsresultaten.

Bestendiging
Wij volgen jaarlijks of onze uitstroomadviezen goed zijn geweest, of de oud-leerling nog doet wat wij hebben geadviseerd. Onze ambitie is een percentage van minstens 90%. Als er sprake is van een onderwijstype bij een leerling, dan onderzoeken wij de oorzaak hiervan.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2013-2014 zijn uitgestroomd, is er bij 15 van de 17 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 88%. Bij 2 leerlingen kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 12%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2014-2015 zijn uitgestroomd, is er bij alle 29 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 100%.

Van de leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 zijn uitgestroomd, is er bij 19 van de 28 leerlingen sprake van bestendiging; de leerlingen zitten nog steeds op het type onderwijs waarvoor gekozen is. Dit is 68%. Bij 6 van de 28 leerlingen is geen sprake van bestendiging. Dit is 21%. Bij 3 leerlingen kon de bestendiging niet worden onderzocht. Dit is 11%.

 • Welkom
 • Welkom

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen welkom is en zich ook welkom voelt bij ons op school. Wij passen daarom de omgeving aan aan de behoeften van de dove en slechthorende leerlingen en medewerkers.
 • Tweetaligheid
 • Tweetaligheid

  De Dr. M. Polanoschool is tweetalig. Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal zijn instructietaal en doeltaal bij ons op school.
 • Betrokken
 • Betrokken

  Alle medewerkers zijn professioneel betrokken bij de leerlingen en hun ouders. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. Daar zetten wij graag onze kennis en betrokkenheid voor in.
 • Expertise
 • Expertise

  De medewerkers weten veel over doofheid en slechthorendheid. Wij geven zelf regelmatig workshops of lezingen om onze kennis te delen. Taalonderwijs, leesonderwijs, sociaal emotionele vorming en didactiek is waar wij goed in zijn. 

 • Doelgericht
 • Doelgericht

  Alle leerkrachten werken met een OPP. Hierin staan alle doelen duidelijk omschreven. Twee keer per schooljaar gaan we na of de leerling de doelen haalt tijdens een groepsbespreking. Wij bespreken dit met de ouders.