Auris Dr. M. Polanoschool Aurislogo

Ambities

Ambitie voorspelling uitstroomperspectief op de Polanoschool (2017-2018)

Wij hebben als school de ambitie geformuleerd dat minimaal 75 % van de leerlingen in groep 8 op hetzelfde niveau onderwijs krijgt  als was beschreven in  groep 6. In groep 6 doen wij een voorspelling welk vervolgonderwijs uw zoon/dochter na onze school kan volgen, dit is het uitstroomperspectief.

Dit uitstroomperspectief is opgenomen in het Ontwikkelings Perspectief Plan(OPP). In dit OPP staat onder andere beschreven op welk niveau uw kind les krijgt, wat de gestelde doelen zijn en op welk niveau de school denkt dat uw zoon/dochter de Polanoschool zal verlaten. Van doorslaggevend belang is hierbij de leesvaardigheid van uw kind. Hoe goed uw kind kan leren lezen is niet goed te voorspellen als uw kind nog erg jong is, maar vanaf groep 6 wordt die voorspelling steeds betrouwbaarder.

Wanneer we kijken naar de schoolverlaters in het schooljaar 2017-2018 dan is het uitstroomperspectief  vanaf groep 6 bij 10 van de 13  leerlingen goed voorspeld. Dat wil zeggen dat 77 % van de leerlingen in groep 8 het uitstroomperspectief hetzelfde is als dat in groep 6.

Wanneer we kijken naar alle leerlingen in de groepen 7 en 8 in het schooljaar 2017-2018 dan is bij 74% van de leerlingen in groep 6 een goede voorspelling gedaan. De meeste overige leerlingen hebben een lager OPP gekregen dan voorspeld, een enkeling hoger.

In de schoolgids, die ook te vinden is op de website, leest u naar welke scholen onze leerlingen uitstromen. De inspectie houdt toezicht  of leerlingen minimaal 2 twee jaar na het verlaten van onze school nog op dezelfde school (hetzelfde niveau) zitten. In de schoolgids staat deze bestendiging vermeld. 

Ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling hebben wij ambities geformuleerd. 

Op school volgen we de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen die in de reguliere groepen zitten met de SCOL.
De vastgestelde norm voor de leerlingen in de reguliere groepen was voor schooljaar 2017 – 2018 dat 60 % van de leerlingen tenminste de C/IV norm behaald.

Wanneer we de resultaten van de SCOL bekijken van 2017– 2018 en de uitkomsten van de analyse en evaluatie dan  stelt de school deze norm bij.
We stellen als ambitie dat in 2018 - 2019  70%  van de leerlingen in de reguliere groepen tenminste  de C/IV  norm behaald. Na dit jaar verwachten wij een stabiele ambitie vast te kunnen stellen op basis van voldoende gegevens van voorafgaande jaren.

Leerlingen die onderwijs krijgen in de praktijkgroepen volgen we met TOPP. Wanneer we de resultaten van TOPP bekijken van schooljaar 2017 – 2018 dan  stelt de school als ambitie dat in 2018 – 2019 dat 85 % van de leerlingen van de praktijkstroom de gestelde doelen behaalt. Na de analyse van resultaten en evaluatie kan de ambitie bijgesteld worden. 

 • Welkom
 • Welkom

  Wij vinden het belangrijk dat iedereen welkom is en zich ook welkom voelt bij ons op school. Wij passen daarom de omgeving aan aan de behoeften van de dove en slechthorende leerlingen en medewerkers.
 • Tweetaligheid
 • Tweetaligheid

  De Dr. M. Polanoschool is tweetalig. Nederlands en de Nederlandse Gebarentaal zijn instructietaal en doeltaal bij ons op school.
 • Betrokken
 • Betrokken

  Alle medewerkers zijn professioneel betrokken bij de leerlingen en hun ouders. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. Daar zetten wij graag onze kennis en betrokkenheid voor in.
 • Expertise
 • Expertise

  De medewerkers weten veel over doofheid en slechthorendheid. Wij geven zelf regelmatig workshops of lezingen om onze kennis te delen. Taalonderwijs, leesonderwijs, sociaal emotionele vorming en didactiek is waar wij goed in zijn. 

 • Doelgericht
 • Doelgericht

  Alle leerkrachten werken met een OPP. Hierin staan alle doelen duidelijk omschreven. Twee keer per schooljaar gaan we na of de leerling de doelen haalt tijdens een groepsbespreking. Wij bespreken dit met de ouders.